loading
مبدل حرارتی جوشی

مبدل حرارتي جوشي

 

مبدل حرارتي جوشي

مبدل حرارتي جوشي ، مبدل صفحه اي است که جهت تامين آب گرم موردنياز در پاستورايزر به کار گرفته مي شود.

 
View My Stats