loading
پمپ دیافراگمی

پمپ ديافراگمي (Diaphragm pumps)

 

 

پمپ ديافراگميپمپ هاي ديافراگمي با استفاده از نيروي هوا کار مي کنند و براي عمليات ملايم انتقال در فرآورده هاي حساس استفاده ميگردند -

فشار خروجي محصول به صورت ضرباني بوده و با تغيير هاي فشار محصول ظرفيت پمپ نيز تغيير مي نمايد اما فشار هوا

در اين سيستم ها ثابت مي باشد .

از اين نوع پمپ ها عمدتا براي انتقال مواد استفاده شده و در فرآيند ها به کار گرفته نمي شوند . اغلب از پمپ هاي ديافراگمي

در واحد هاي اندازه گيري استفاده مي شود .

 

 

 
View My Stats