loading
فیلتر Scraped Surface

فيلتر Scraped Surface

 

 

فيلتر

 

اين نوع فيلتر براي فيلتراسيون محصولاتي با ويسکوزيته بالا و اجسام ريز خارجي مانند شربت هاي غليظ پالپ دار ، کشک و تخم مرغ مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين فيلتر با داشتن تيغه تراش که به وسيله يک الکتروموتور به چرخش در مي آيد جداره فيلتر را تراشيده و مانع از رسوب و گرفتگي فيلتر مي گردد.

 
View My Stats