loading
سپراتور

سپراتور

 

سپراتور

 

سپراتور جهت جداسازي خامه از شير با استفاده از نيروي گريز از مرکز (سانتريفيوژ) به کار گرفته مي شود.

 
View My Stats